Gedragscode vrijwilligers Stichting DuoFietsenDeurne

Stichting DuofietsenDeurne zet zich met haar dienstverlening in voor een samenleving waar mensen gelukkig, betrokken en zinvol kunnen samenleven en waar iedereen naar eigen vermogen aan kan deelnemen. Bij onze dienstverlening hoort een veilige omgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat. Deze gedragscode is opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door personen als ongewenst, gedwongen of bedreigend kan worden ervaren. De vrijwilliger wordt gewezen op de gehanteerde gedragscode. 
Met het vrijgeven tot vrijwilliger bij de Stichting na het bijwonen van de  introductie en de eerste rit verklaart de vrijwilliger kennis genomen te hebben van deze gedragscode voor vrijwilligers en conformeert zich hieraan door ondertekening van dit document.

Ieder die zich aan de gedragscode houdt, is welkom bij Stichting DuofietsenDeurne.


 Het Bestuur van Stichting DuofietsenDeurne,

Augustus 2021.

Gedragscode vrijwilligers.

Ik, als vrijwilliger voor Stichting DuoFietsenDeurne:

 1. mag pas aan de slag nadat ik een intakegesprek met stichting DuoFietsenDeurne heb gehad.
 2. mag pas aan de slag nadat ik eerst een introductiecursus "nieuwe vrijwilligers" bij stichting DuoFietsenDeurne heb gevolgd.
 3. mag pas aan de slag nadat ik eerst een goedgekeurde VOG-verklaring heb overlegd.
 4. zal alles doen wat redelijk is om het de gast naar de zin te maken.
 5. benader andere vrijwilligers en gasten met integriteit, respect en vriendelijkheid.  Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
 6. bescherm de eigendommen van anderen en de Stichting DuoFietsenDeurne.
 7. ben me er van bewust dat ik een ambassadeur voor DuoFietsenDeurne ben en ik draag constructief bij tot een positief beeld van de Stichting.
 8. respecteer mijn mede vrijwilligers en gasten en zal geen vooroordeel hebben of oordelen vellen op basis van uiterlijk, geaardheid, godsdienst, geslacht, seksuele voorkeur of etnische achtergrond.
 9. zal me houden aan de gedragscodes.
 10. zal, als ik kritiek wil geven, dat doen om de organisatie te verbeteren en niet om haar af te breken. Kritiek die ik ontvang, zal ik ook op die manier beschouwen.
 11. zal alles doen om bij te dragen aan een harmonieuze samenwerking en zal me daarom richten op verbinding in plaats van scheiding of strijd.
 12. zal me houden aan de wet, in elke zin: of het gaat om omgangsvormen (bv.: seksueel gedrag, geweld, discriminatie, (in-)tolerantie of anders), deelname aan het verkeer (bv.: verkeersregels , niet onder invloed zijn of anders), etc.  
 13. zal mijn collega('s) op een positieve manier aanspreken op hun gedrag, als dat niet in lijn is met deze gedragscode
 14. weet dat bij klachten over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld ik hierover onze vertrouwenspersoon kan raadplegen