Beleidsplan
DuoFietsenDeurne (DFD)
2021/2023

Versie Januari 2021

“Voor mensen uit de gemeente Deurne die graag in de buitenlucht zijn, willen bewegen en genieten van de prachtige omgeving van de Peel, maar dat helaas niet meer alleen kunnen.”

Hiervoor biedt DuoFietsenDeurne een uitkomst !

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Het Idee
Hoofdstuk 2 Doelstelling
Hoofdstuk 3 Organisatie Structuur
Hoofdstuk 4 DFD-Projectgroep
Hoofdstuk 5 Vrijwilligers
Hoofdstuk 6 Financieel Plan
Hoofdstuk 7 Participerende Organisaties


Bijlagen:
Contactgegevens Stichting DuoFietsenDeurne
Facts DuoFietsenDeurne

1. Het idee

De overheid stimuleert een inclusieve maatschappij, waarbij iedere inwoner de mogelijkheid moet krijgen om deel te nemen. Voor niet iedereen is dit vanzelfsprekend. Een grote groep heeft hulp en ondersteuning hierbij nodig. DuoFietsenDeurne zorgt dat deze doelgroepen uit hun sociaal isolement gehaald worden en stimuleert een fitte en vitale levensstijl. Het idee van de DuoFietsenDeurne (DFD) is natuurlijk niet nieuw en is naar voorbeeld van vele (buur-) gemeenten, stichtingen en lokale initiatieven. Centraal staat het beschikbaar stellen van een duofiets aan mensen die nog graag eens willen fietsen en dan ook zo laagdrempelig mogelijk. Maar
door een beperking is ‘gewoon’ een stukje fietsen niet altijd meer mogelijk en daar willen wij verandering in aanbrengen met het project DFD. Het initiatief wordt vanuit Leef! Deurne opgezet en ondersteund met als uiteindelijk doel een zelfstandige organisatie te realiseren, geheel gerund door vrijwilligers. Het streven is om met 4 tot 6 duofietsen, zoveel als mogelijk dagdelen te gaan fietsen met kwetsbare mensen uit de gemeente Deurne ((verstandelijk)gehandicapten, ouderen, chronisch zieken). Hiervoor is een projectplan geschreven en zal gedragen moeten gaan worden door verschillende partijen zoals gemeente, Zorgboog(ouderen), ORO(gehandicapten) en daarnaast moeten er fondsen aangeschreven worden om de duofietsen te kunnen financieren. Het project raakt veel onderdelen van de inclusie:
Participatie maatschappij pur sang!

2. Doelstelling

Doormiddel van het inzetten van duofietsen worden de volgende doelen bereikt:
1. Mensen blijven in beweging, fit en Vitaal (ook de vrijwilligers die mee fietsen).
2. Mensen worden uit hun sociale isolement gehaald (zijn onderdeel van de samenleving/participatie).
3. Mensen ontmoeten andere mensen (sociale ontmoeting).
4. Deelnemers kunnen genieten van hun omgeving. Participatie maatschappij pur sang!


De mate waarin een individu dingen zelf kan bepalen (autonomie), sociale relaties heeft met anderen
(sociale participatie) en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die
de kwaliteit van leven bepalen.


Activiteiten:
De Stichting tracht haar doelstellingen doormiddel van de volgende werkzaamheden/activiteiten te realiseren;
Georganiseerde fietstochten
Er worden fietstochten georganiseerd waarbij meerdere Duofietsen op pad gaan. Groot voordeel van het fietsen met meerdere Duofietsen is dat het gezellig is en er meerdere begeleiders aanwezig zijn. Soortgelijke projecten in Nederland zijn razend populair! Voor deze tochten wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Uitleen Duofietsen
Duofietsen kunnen onder bepaalde condities en tegen betaling gehuurd worden van de stichting. De condities zoals onder andere de huurdersvoorwaarden dienen nog verder uitgewerkt te worden. De huurinkomsten zullen een substantiële bijdrage leveren aan de totale begroting.

3. Organisatiestructuur Stichting

De Stichting wordt geleid door een driekoppig stichtingsbestuur.
• Voorzitter Patrick Teunisse
• Penningmeester/secr. Frans Maas
• Planning/webmaster Wiek Bouwmans
Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen die ondersteunend zijn aan het proces om de activiteiten 
van de Stichting DFD goed te laten verlopen.

• Communicatie & PR
• Beheer en Onderhoud• Vrijwilligers + Klantrelaties
• Planning

4. DFD-projectgroep

De projectgroep bestaat uit een aantal mensen uit het werkveld van Deurne met ieder hun expertise en motivatie om bij te dragen aan dit project. Gedurende de eerste drie jaar zal de projectgroep adviserend en ondersteunend zijn aan de kerngroep van de nieuw op te richten stichting. Dit met als doel om een goed fundament te leggen , waardoor de continuïteit en borging van de Stichting voor
de toekomst gewaarborgd is.


De projectgroep bestaat uit:
Anika Kanters Consulent Senioren Leef!Deurne
Patrick Teunisse Consulent Aangepast Sporten Leef!Deurne
Dian Derks Procesbegeleider Gemeente Deurne

Daarnaast zijn er al mensen die als adviseur of ambassadeur willen optreden:
Jan van Schijndel Verkeersadviseur
Joost Bukkems Fysiotherapeut
Lonneke Allard Ergotherapeut
Stichting Duofietsen Ervaringsdeskundigen
Wil Evers Adviseur Sociaal Domein Gemeente Deurne

5. Vrijwilligers

Ook dit project kan niet slagen zonder de inzet van vrijwilligers. Stichting DuoFietsenDeurne wordt geheel gedraaid door enthousiaste vrijwilligers die het mogelijk maken om gestelde doelen van de stichting te verwezenlijken. Alle vrijwilligers dienen een recent VOG te overleggen. Alle vrijwilligers zijn namens de stichting verzekerd voor ongevallen en schade.

6. Financieel Plan

Investering oprichting Duofietsen Deurne
In eerste instantie is het nodig dat er geïnvesteerd wordt in de oprichting van de stichting en de inrichting van de organisatie.


Aanschaf materiaal
Om de activiteit te kunnen draaien zal er een flink bedrag gerealiseerd moeten worden voor de aanschaf van materialen. Men kan dan denken aan aanschaf duofietsen, gereedschap voor onderhoud en materiaal t.b.v. veiligheid en planning (laptop).


Exploitatie
Met het kopen van een duo-fiets zijn we er natuurlijk nog niet, de fietsen zullen moeten worden onderhouden, verzekerd en ook zullen er nog (dynamische) documenten moeten worden opgesteld betreffende DFD-huurcontract, aansprakelijkheid etc..
In onderstaande tabel zijn de nodige kosten per jaar geraamd; uitgaande van 4 duofietsen. De ontvangen vergoedingen (vrijwillige bijdragen) voor het uitlenen van de fietsen, zullen gebruikt worden om diverse kosten te dekken. Gedacht kan worden aan administratieve kosten m.b.t. uitgifte- en inname van de fiets, afhandelen schades of onderhoud en de PM-post.


Eigen bijdrage
Om de exploitatie betaalbaar te houden zullen de deelnemers een kleine vergoeding betalen.


Financiële plan

Beheer en besteding Financiële gelden
Het financiële beheer van de Stichting is in handen van Penningmeester en Bestuurslid. Zij zorgen samen voor een goede
financiële boekhouding, verslaglegging en verantwoording. Na afloop van ieder boekjaar wordt er een financieel jaarverslag opgemaakt. Dit ter verantwoording naar de Stichting, belastingdienst en derden. De besteding van de gelden zal zorgvuldig geschieden en altijd in meerderheid van stemmen vanuit het bestuur worden besloten.

7. Participerende organisaties

Aan dit project worden verschillende samenwerkingspartners verbonden om zodoende een integraal project te ontwikkelen voor alle kwetsbare inwoners van de gemeente Deurne.

 

Participatie Gemeente Deurne
De Gemeente Deurne speelt een stimulerende rol om dit project een succes te maken. Vanuit het sociale domein zijn er meerdere thema’s die onder dit project geschaard kunnen worden. Participatie, eenzaamheid en een fitte en gezonde maatschappij.
Leef!Deurne speelt een belangrijke rol bij de opzet en ondersteuning van dit nieuwe initiatief. Door middel van advies en ondersteuning wordt Duofietsen Deurne geholpen bij de opzet van een degelijke organisatie.


Participatie Zorgboog
De Zorgboog is een grote dienstverlener in Deurne voor wat betreft ouderenzorg. Hun betrokkenheid bij het project zorgt ervoor dat de activiteit aansluit bij de doelgroep ouderen. Het aantal ouderen in Deurne die zorg van de Zorgboog krijgen is groot. Via de Zorgboog kunnen daardoor velen ouderen bereikt worden.


Participatie ORO
ORO levert wonen-, zorg-, ambulante dienstverlening en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en autisme. Via de expertise en netwerk van Oro kan het project de doelgroep beter bedienen en bereiken. In de regio worden ruim 500 cliënten bedient waarvan er 150 gebruik zouden willen/kunnen maken van dit project.


Participatie andere organisaties
Na de opzet kunnen nog meer organisaties aan het project verbonden , zoals LEV-groep, KBO, zorg in Deurne, Cratosvrienden, etc.


Sponsoren
Het DFD-project heeft voor de opzet een startbudget (financiële impuls)nodig. Vervolgens wordt er op zoek gegaan naar sponsoren en hulp van andere organisaties, stichtingen en instellingen. Gesprekken zouden kunnen worden gevoerd met:

- Het nationale ouderenfonds
- Rabobank
- De zonnebloem
- Rode Kruis
- Stichting Steun Welzijnszorg Helmond
- Oro,
- De Zorgboog
- Lokaal bedrijfsleven (m.n. horecagelegenheden i.v.m. DFD-arrangementen)


De DFD-projectgroep wil op korte termijn starten, waarbij financiële middelen onontbeerlijk zijn. Als het DFD-project daadwerkelijk

-zichtbaar op straat- van start is zal het DFD-project ook eerder sponsoren aantrekken. Laten we voor de start vooral vertrouwen in ieders enthousiasme en ook naar de vraag die er vaak is gesteld bij diverse partijen of er DFD’s beschikbaar zijn. DFD doe jij mee!?

Met ieders inzet en enthousiasme is DFD een ‘LEEFBAAR’ project.

Bijlagen:

Contactinformatie DuoFietsenDeurne

Postadres:
DFD
Griendtsveenseweg 76
5753 SB Deurne
e-mail : duofietsendeurne@gmail.com
website: www.duofietsendeurne.nl
IBAN: NL31 INGB 0008 7749 55
KVK nr: 83144188

FACTS DuoFietsenDeurne

Organisatiekeuze Stichting
• Transparantie structuur
• Duidelijke controle op de gang van zaken
• Eigen entiteit
• Aanvragen van ondersteuning.
• Mogelijkheid van ANBI status
• Interessant voor sponsoren vanwege de mogelijkheid van belastingaftrek.
• Deurnese mensen voor Deurnese mensen.
• Veel meer gedragenheid als het eigen is.
• Na drie jaar een sterke zelfstandige vrijwilligersorganisatie.
• Drie jaar begeleiding/ondersteuning van uit Leef!Deurne en haar partners.

Opbrengst

Het totaal van het aantal mensen uit de doelgroep waar de kwaliteit van leven verbeterd wordt door dit project?
Het streven is om met vier duofietsen te gaan rijden, 5 dagen in de week, dus in totaal 10 dagdelen, van maart t/m oktober.
Dus 8 maanden=32 wekenx40 ritten per week= Totaal Maximaal 1280 personen/ritten op jaarbasis.

• Ouderenzorg 384 personen
• Mensen met een verstandelijke beperking. 384 personen
• Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte 128 personen
• Eenzame ouderen 384 personen
• Daarnaast komen ook even zoveel vrijwilligers in beweging en blijven zij ook langer fit en gezond. Het mes snijdt aan twee kanten.
Top toch! Daarnaast nog nevenopbrengsten:
• Leer Fietswerkplaats voor Vak-college.
• Social Return.
• Extra tijd voor zorg door ontlasting zorg.